Featured Posts

ದಿನಾಂಕ 30.12.20 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಭರ್ತಿ ಯಾಗಿ ಅಯಕೆ ಯಾಗಿ.ಅಜ಼ಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 7 ನೆ ಬಾರಿ ಅಯೆಕೆ ಆದರು.ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 3 ನೆ ಬಾರಿ ಅಯೆಕೆ ಆದರು. ಸಯದ ಹೀನಾ ಕೌಸರ್ ‌.ಸುಲ್ತಾನ ಬೆಗಮ್.ಫ಼ರ್ಹೀನ್ ಬೆಗಮ್ ಅಯೆಕ ಆದರು.ದೊಡ್ದ ಕವಲಂದೆ ಜನರು ಅಧುರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.


 ದಿನಾಂಕ 30.12.20 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ

ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಭರ್ತಿ ಯಾಗಿ ಅಯಕೆ ಯಾಗಿ.ಅಜ಼ಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 7 ನೆ ಬಾರಿ ಅಯೆಕೆ ಆದರು.ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ 3 ನೆ ಬಾರಿ ಅಯೆಕೆ


ಆದರು. ಸಯದ ಹೀನಾ ಕೌಸರ್ ‌.ಸುಲ್ತಾನ ಬೆಗಮ್.ಫ಼ರ್ಹೀನ್ 


ಬೆಗಮ್ ಅಯೆಕ ಆದರು.ದೊಡ್ದ ಕವಲಂದೆ ಜನರು ಅಧುರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment